in out refresh
print version

بیمه عمر و تشکیل سرمایه

بیمه عمر و تشکیل سرمایه
بیمه عمر و تشکیل سرمایه (Flexible Universal Life)
بیمه عمر و سرمایه گذاری نوعی از بیمه عمر می باشد که همزمان با برقراری پوشش بیمه عمر امکان سرمایه گذاری منابع حق بیمه پرداختی را نیز فراهم می نماید بدین ترتیب که با سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران در بازارهای مالی نظیر بورس، علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش هایی نظیر فوت، نقص عضو و از کارافتادگی جهت بیمه شده، وی را در سود حاصله از سرمایه گذاری حق بیمه های پرداختی نیز سهیم می کند.
از جمله امکانات مناسب این نوع بیمه نامه خنثی کردن اثر تورم در سرمایه بیمه و حق بیمه پرداختنی با استفاده از مکانیزم تعدیل است، بدین صورت که با لحاظ نمودن درصدی بعنوان تعدیل بر روی سرمایه بیمه و حق بیمه بصورت سالیانه اثر تورم را مهار می نماید. مسلماً این امکان بزرگترین نقطه ضعف بیمه نامه های عمر سنتی در ایران، که همان ثابت بودن سرمایه بیمه بود را مرتفع می نماید. بدیهی است که یکی از دلایل عمده عدم استقبال از بیمه نامه های سنتی همین امر تورم بود.
از دیگر پوشش های قابل ارائه در این نوع بیمه نامه می توان پوشش حوادث و هزینه های پزشکی (امراض خاص) و ... را نام برد. 
 
برخی از مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه:
* تنظیم برنامه مالی خانواده و امکان انجام هزینه های بزرگ مانند تهیه مسکن، اتومبیل، جهیزیه و هزینه دانشگاه از محل پس اندازهای ماهانه
ایجاد آمادگی مالی برای تامین هزینه های پیش بینی نشده
* حفظ ارزش اقتصادی پس انداز در مقابل آثار ناشی از تورم
* منظور شدن حق بیمه پرداختی به حساب پس انداز بیمه گذار و تعلق سود به آن
بهره مندی از بیمه عمر و حادثه با پرداخت اولین قسط حق بیمه
* مشارکت در سود حاصل از مجموع عملیات بیمه های عمر و تشکیل
* دریافت وام براساس ارزش بازخرید بیمه نامه
* قابل تبدیل بودن سرمایه بیمه به دریافت مستمری
* ادامه پوشش بیمه ای در صورت ازکارافتادگی کلی بدون پرداخت حق بیمه
* بهره مندی از مزایا و فعالیت های مالیاتی مربوط طبق قانون مالیات های مستقیم و به شرح ذیل:
      حق بیمه های پرداختی بیمه گذار از بابت بیمه عمر طبق ماده 137 از درآمد مشمول مالیات وی کسر می گردد.
      سرمایه بیمه عمر که به ذینفع ها پرداخت می شود به موجب ماده 136 از پرداخت مالیات معاف است.
      سرمایه بیمه عمر براساس ماده 24 مشمول مالیات بر ارث نمی شود.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه چگونه سرمایه مورد نظر شما را فراهم می آورد؟
با انعقاد قرارداد بیمه عمر و تشکیل سرمایه و در صورت پرداخت به موقع اقساط حق بیمه با هر روش پرداخت (سالانه، هرشش ماه، چهارماه، سه ماه، دو ماه یا هر ماه) بیمه گر تعهد می نمایدکه پس از گذشت مدت مندرج در بیمه نامه و در پایان مدت این بیمه نامه مبلغ سرمایه مورد نظر را که در اول قرارداد با توافق طرفین تعیین شده پرداخت نماید.
از آنجایی که هدف نهایی از ارایه بیمه نامه های عمر و تشکیل سرمایه، ایجاد امید زندگی افزونتر در کلیه افراد جامعه می باشد. لذا در طرح های بیمه نامه مذکور، شرط حیات نسبت به فوت، حداقل یک برابر و حداکثر ده برابر منظور گردیده است.

مزایای بیمه عمر و تشکیل سرمایه:
* پرداخت سرمایه در صورت حیات بیمه شده
چنانچه در سررسید بیمه نامه بیمه شده در قید حیات باشد شرکت بیمه گر سرمایه مورد تعهد مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه را به استفاده کنندگان از سرمایه بیمه که اسامی آنان در برگ پیشنهاد تعیین گردیده، پرداخت می نماید.

* پرداخت سرمایه در صورت فوت بیمه شده
در مسیر پر فراز و نشیب زندگی، احتمال وقوع حوادث و اتفاقات ناگوار، آینده ای نامطمئن را فرا روی انسان قرار می دهد و از آنجا که بیشترین نگرانی هر خانواده از دست دادن سرپرست آن می باشد و پس از اندازه های تدریجی نیز جوابگوی هزینه های سرسام آور زندگی نیست، بدین منظور شرکت های بیمه گر با ارایه بیمه نامه تشکیل سرمایه و در طول مدت اعتبار آن در صورت فوت بیمه شده در اثر حوادث و یا بیماری، سرمایه مورد تعهد مندرج در جدول ضمیمه بیمه نامه را به استفاده کننده  گان از سرمایه بیمه که اسامی آنان در برگ پیشنهاد تعیین گردیده، پرداخت می نماید.

* پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی دائم و یا جزیی ناشی از حوادث
وقوع حوادث همواره منجر به فوت نمی شود و ممکن است نقص عضو و از کار افتادگی کلی یا جزیی را به همراه داشته باشد. در این صورت شرکت بیمه گر متعهد می گردد درصدی از سرمایه مورد تعهد را که تناسب با غرامت نقص عضو دارد طبق شرایط بیمه نامه به بیمه شده پرداخت نماید.

* معافیت از پرداخت حق بیمه
در صورتی که بیمه شده در اثر بروز بیماری و یا وقوع حوادث دچار از کار افتادگی کامل و دائم شود شرکت بیمه گر، بیمه گذار را طبق شرایط بیمه تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه که جز لاینفک بیمه نامه تشکیل سرمایه می باشد از پرداخت حق بیمه معاف می نماید. حداکثر سن بیمه شده و مدت بیمه نامه به منظور برخورداری از مزایای پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه 60 سال تمام می باشد.

* ارزش بازخرید و سرمایه مخفف
بیمه نامه بیمه گذار پس از سپری شدن 10% مدت بیمه نامه و پرداخت حق بیمه های متعلقه مدت مذکور، دارای ارزش بازخرید (بهای واگذاری) می گردد که چنانچه به هر علت از پرداخت بقیه حق بیمه خودداری کند، می توتند سرمایه بیمه را مخفف نموده و یا بنا به تقاضای خود، بیمه نامه را بازخرید کند در این صورت بیمه گذار پس از پایان مدت قرارداد، برابر مبلغ سرمایه مخفف شده را از شرکت بیمه گر دریافت می نماید.

* پرداخت وام
براساس شرایط بیمه نامه، شرکت بیمه وامی برابر 90% ارزش باز خرید بیمه نامه را در صورت درخواست بیمه گذار به وی پرداخت نماید. وام پس از سپری شدن 10% مدت بیمه متعلقه مذکور قابل پرداخت است. قابل ذکر است در طول مدت بیمه نامه، با فک وام اول می توان وام مجددی اخذ نمود و عمل فک وام به دفعات امکان پذیر است. یادآوری می گردد در یک زمان نمی توان دو وام در جریان برای یک بیمه نامه اختیار نمود.

* مشارکت در منافع
شرکت بیمه با بهره گیری از متخصصین ورزیده در امور سرمایه گذاری، وجوهی را که شما به عنوان حق بیمه پرداخت می نمایید، در راه های مطمئن سودآور سرمایه گذاری نموده و درصدی از سود حاصله را به تناسب حق بیمه های دریافتی به بیمه شدگان خود، اختصاص می دهد. محاسبه و تقسیم سود سالیانه در پایانهر سال مالی انجام پذیرفته و سود حاصله به بیمه گذار تعلق می گیرد.

* تبدیل تمام یا قسمتی از سرمایه به مستمری سالانه
بیمه شدگان محترم می توانند در پایان مدت بیمه یا هر زمان در طول مدت قرارداد که بیمه نامه خود را بازخرید می نمایند، سرمایه پایان مدت یا مبالغ بازخرید خود یا درصدی از مبالغ آنها را به مستمری سالیانه تبدیل نماید تا در ایام پیری و بازنشستگی خود که درآمدشان نقصان فاحش می یابد بتوانند قسمتی از هزینه های خود را از این محل تامین نمایند.

* مزایای معافیت های مالیاتی
گسترش و توسعه بیمه عمر و به تبع آن بیمه عمر و تشکیل سرمایه در کشور کمک موثری جهت تامین افراد و خانواده هایشان می باشد. دولت برای ترغیب مردم به خرید بیمه های عمر، مزایای خاص مالیاتی به شرح ذیل را برای آن در نظر گرفته است:
      به سرمایه بیمه عمر مالیات تعلق نمی گیرد و بیمه شده یا استفاده کنندگان از سرمایه بیمه هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی نمایند.
      به حق بیمه های عمر مالیات تعلق نمی گیرد و حق بیمه هایی که همه ساله توسط بیمه شده به شرکت بیمه پرداخت می گردد در زمان محاسبه مالیات از کل درآمد مشمول مالیات وی کسر می گردد.

بیمه عمر و تشکیل سرمایه با ضریب افزایش سرمایه به صورت سالانه
تورم بالای اقتصادی موجب کاهش ارزش پس اندازهای شما می گردد. جهت خنثی نمودن آثار ناشی از تورم اقتصادی، شرکت بیمه با ارایه طرح های متنوع بیمه عمر و تشکیل سرمایه با ضریب افزایش از پس انداز های شما در مقابل تورم موجود حمایت می نماید. با خرید این نوع بیمه نامه ارزش پس انداز های شما کاهش نمی یابد. شما با توجه به درآمد خود می توانید یکی از طرح های افزایش سرمایه بیمه را خریداری فرمایید.


نظرات