in out refresh
print version

حداقل سرمایه موسسات بیمه غیردولتی

تصویب نامه هیئت وزیران- وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/5/1391 بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند (3) ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی – مصوب 1380 – تصویب نمود:

الف – حداقل سرمایه موسسات بیمه موضوع ماده (36) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری – مصوب 1350 – برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود:

1-      حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یکهزار میلیارد ریال تعیین می گردد. برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای در هر یک از گروه رشته های بیمه ای ،مبالغ زیر به حداقل سرمایه پایه اضافه می شود:

(ارقام برحسب میلیارد ریال )

بیمه اموال

600

بیمه های اشخاص (زندگی –مستمری-حوادث شخصی-درمان)

500

بیمه مسئولیت

400

بیمه های وسایل نقلیه موتوری زمینی شخص ثالث بدنه حوادث راننده

300

بیمه های زندگی و مستمری

200

بیمه های مختلط (کلیه رشته ها )

1500

 

2-      حداقل سرمایه پایه برای تاسیس موسسه بیمه اتکایی مبلغ چهارهزار میلیارد ریال تعیین می گردد.

ب – موسسات بیمه ای که قبلا تاسیس شده اند موظفند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندی مورد تایید شورای عالی بیمه باشد.

ج – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 115998/ت 35441 هـ مورخ 18/9/1385 می شود.