in out refresh
print version

سوالات متداول

1. به زبان ساده ، بیمه چه فایده هایی دارد؟
بیمه ، افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده ، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است .

2. از نظر فقهی ، بیمه چه نوع معامله ای است ؟
طبق فتوای حضرت امام خمینی (ره )، بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح .

3. طرفین قرارداد بیمه چه کسانی هستند؟
طرفین قرارداد، عبارتند از: (1) بیمه گذار که خریدار بیمه است ; و (2) بیمه گر که فروشنده بیمه است ، یعنی همان شرکت بیمه .

4. موضوع بیمه یا بیمه شده چیست ؟
مورد بیمه ، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است : اموال ، مسؤولیت یاشخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

5. چه کسی می تواند خریدار بیمه باشد؟
کسانی که مالک یا استفاده کننده از اموال منقول و غیرمنقول باشند یا قانون مسؤولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث را بر عهده داشته باشند، دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند آن را بیمه کنند.

6. با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد؟
هر شخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است با حوادث گوناگونی مواجه شود. برخی از این حادثه ها، خوشایندند که به آنها شانس می گویند و بعضی ناخوشایند که ضرر و زیان به دنبال می آورند و ریسک خوانده می شوند.
راههای گوناگونی برای برخورد با ریسک وجود دارد. برای مثال ، برخی از آنها را می توان حذف کرد یاکاهش داد; از بعضی اجتناب کرد یا خنثی نمود یا اینکه ریسک را نگه داشت . ولی مهمترین و مؤثرترین روش برای مقابله با ریسک ، انتقال آنها به شرکت های بیمه است . با بیمه کردن جان ، مال و مسؤولیت خویش می توان عواقب زیانبار مالی ریسک را به بیمه گر منتقل کرد.

7. شرکت بیمه ، چگونه و براساس چه اطلاعاتی ، اشخاص یا اموال را بیمه می کند؟
ارائه اطلاعات برای ارزیابی خطر، تعیین حق بیمه و صدوربیمه نامه از وظایف بیمه گذار است . در بیمه های اشخاص ، بیمه گذار باید علاوه بر پیشنهاد بیمه ، برای بیمه شده فرم پرسشنامه پزشکی را نیز تکمیل کند. برای بیمه های اموال بیمه گذار باید در پیشنهاد بیمه اطلاعات لازم را که در تصمیم گیری بیمه گر مؤثر است قید کند. البته در صورت ضرورت ، بیمه گر می تواند از بیمه شده معاینه پزشکی به عمل آورد و در مورد بیمه اموال از گزارش کارشناسی بازدید اولیه استفاده کند.
 
8. در صورتی که بیمه گذار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود؟
طبق ماده 12 قانون بیمه ، اگر ارائه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابل استرداد نیست . در صورت غیرعمدی بودن ، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.
 
9. اگر بیمه گذار با قصد سوء و به نیت دریافت خسارت بیشتر، اموال خود را بیش از قیمت واقعی آن بیمه کند،چه اتفاقی می افتد؟
طبق ماده 11 قانون بیمه ، قرارداد باطل است ، خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه دریافتی نیز قابل استرداد نیست .
 
10. بیمه نامه از چه زمانی اعتبار دارد و بیمه گر از چه هنگامی متعهد جبران خسارت وارده ، ناشی از خطر بیمه شده است ؟
اعتبار بیمه نامه از ساعتی که در قرارداد قید شده ، آغاز می شود، به شرط آنکه بیمه گذار حق بیمه تعیین شده را پرداخت کند. اگر شرکت بیمه با پرداخت اقساطی حق بیمه موافقت نماید، اعتبار آن با پرداخت نخستین قسط حق بیمه شروع می شود و بیمه گر از زمان اعتبار بیمه متعهد جبران خسارت وارده ناشی از خطر بیمه شده است .
 
11. حداکثر تعهد بیمه گر برای پرداخت خسارت چقدر است ؟
حداکثر تعهد بیمه گر، خسارت وارده است به شرط آنکه اموال بیمه شده به ارزش واقعی بیمه شده باشد و در روز حادثه نیز همان ارزش را داشته باشد. به هر حال ، تحت هیچ شرایطی خسارت پرداختی در طول اعتبار قرارداد از رقم بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
 
12. گاهی بیمه گذاران از این شکایت دارند که میزان خسارت پرداختی کمتر از خسارت وارده است ، چرا ؟
به موجب ماده 10 قانون بیمه ، هرگاه بیمه گذار اموال خود رابه کمتر از قیمت واقعی بیمه کند یا بر اثر افزایش قیمت در روز حادثه سرمایه بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی پرداخت خواهد شد.
 
13. واسطه بیمه ، چه کسی است ؟
در بازار بیمه علاوه بر خریداران بیمه (بیمه گذاران ) و فروشندگان (شرکتهای بیمه ) گروهی هستند که واسطه تلقی می شوند. این گروه عامل ارتباط بین بیمه گر و بیمه گذار هستند که عبارتند از: نمایندگان و دلالان رسمی (کارگزاران ).
نمایندگان ، نماینده شرکت بیمه تلقی می شوند و به حساب شرکتی که نماینده آن هستند  فعالیت می کنند. ولی دلالان می توانند با تمام شرکتهای بیمه همکاری داشته باشند. تأیید صلاحیت دلالان رسمی با بیمه مرکزی ایران است و پس از این تأیید است که پروانه دلالی صادر می شود. شرکتهای بیمه نیز پس از تأیید بیمه مرکزی ایران برای نمایندگان خود گواهینامه فعالیت صادر می کنند.
 
14. قرارداد بیمه چند نوع شرایط دارد؟
سه نوع : (1) شرایط عمومی ; (2) شرایط خصوصی ; و (3) شرایط ویژه شرایط عمومی ، شرایطی است که برای تمام بیمه گذاران یک رشته یکسان است و در پشت بیمه نامه چاپ می شود (مانند شرایط عمومی بیمه آتش سوزی ، شرایط عمومی بیمه بدنه اتوموبیل و...); شرایط خصوصی ، مخصوص یک بیمه گذار معین است و مشخصات بیمه گذار، موضوع بیمه ، حق بیمه ، خطرهای بیمه شده ، مدت قرارداد (شروع و خاتمه ) و میزان تعهد بیمه گر در آن قید می شود; شرایط ویژه نیز، مخصوص موارد خاصی است که بین بیمه گر و بیمه گذار توافق می شود (مانند بیمه بودن یکی از خطرهای استثناشده ).
 
15. خطرهای استثنا شده کدامند؟
خطرهایی هستندکه خسارت ناشی از آنها جزو تعهد بیمه گر نیست . این خطرها که استثناآت استاندارد نامیده می شوند، عبارتند از: (1)خطر جنگ ; (2) خطر انرژی هسته ای و موادرادیواکتیو; و (3) خطر برخورد امواج صوتی .
 
16. وظایف بیمه گذار چیست ؟
وظایف بیمه گذار عبارت است از: (1) دادن اطلاعات دقیق در پیشنهاد بیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند; (2) پرداخت به موقع حق بیمه ; (3) حفاظت از موردبیمه در حد متعارف بدون توجه به وجود بیمه ; (4) اعلام تشدید خطر (اگر مورد بیمه بر اثر عمل بیمه گذار یا عمل شخص ثالث تشدید شود مراتب باید به اطلاع بیمه گر برسد و با صدور الحاقیه تأیید شود); و (5) اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است .

17. بیمه گذار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند؟
تا پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه ; قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود را برای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

18. چه زمانی خسارت برای بیمه گر اثبات شده تلقی می شود و باید خسارت را بپردازد؟
اگر چهار مورد زیر برای بیمه گر ثابت شود، خسارت رامی پردازد : (1) خطر بیمه شده اتفاق بیفتد; (2) بر اثر تحقق خطر بیمه شده ، خسارت وارد شود; (3) خسارت وارده مستقیم از خطر بیمه شده ناشی شود; و (4) اموال خسارت دیده ، همان اموالی باشد که بیمه شده است (بیمه گذار در هنگام اعلام خسارت باید فهرست اموال خسارت دیده و میزان تقریبی خسارت وارده را به بیمه گر اعلام کند).
 
19. شرکت بیمه ، خسارت را چگونه می پردازد؟
شرکت بیمه ، خسارت را به پول نقد پرداخت می کند، مگر اینکه حق تعمیر یا جایگزینی مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد. در آن صورت بیمه گر باید در مدت متعارف ، تعمیر یا جایگزینی را انجام دهد.
 
20. آیا بیمه گر، هزینه پیشگیری از توسعه خسارت ونجات اموال بیمه شده را می پردازد؟
بله ، حتی اگر تلاش بیمه گذار هم نتیجه بخش نبوده باشد. اگر اشیای بیمه شده هم در حین نجات صدمه ببینند، باز جبران آن خسارت بر عهده بیمه گر است ; البته این گونه هزینه ها باید درحد متعارف باشد.
 
21. آیا بیمه گذار می تواند اموال خود را همزمان برای یک خطر به نفع خود نزد چند شرکت بیمه به قیمت روز بیمه کند؟
نه ، بیمه نباید موجب سود و منفعت بیمه گذار شود. البته بیمه مشترک نزد چند شرکت بیمه ، به طوری که مجموع ارزش بیمه شده نزد همه شرکت ها از ارزش واقعی تجاوز نکند مجاز است . این اصل مخصوص بیمه های اموال و مسؤولیت است و در بیمه های اشخاص می توان چند بیمه نامه باسرمایه های دلخواه ، خریداری کرد و  از مزایای آنها بهره مندشد.
 
22. شرکت های بیمه ، در فاصله بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ، چگونه از حق بیمه هایی که از مردم دریافت می دارند، نگهداری می کنند؟
مؤسسه های بیمه ، از محل جمع آوری حق بیمه ها، ذخایری را برنامه ریزی می کنند که این ذخایر، خود منبع عظیم سرمایه گذاری است . برابر قانون ، این ذخایر، در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شوند به نحوی که علاوه بر تأمین سود تضمین شده برای بیمه گذاران به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد است و به شکوفایی اقتصاد نیز یاری می رساند.
23.پیامدهای ناگوار مالی ناشی از وقوع انواع حوادث بر ثروت و دارایی های ملی را چگونه می توان جبران کرد؟
از مهمترین آثار اقتصادی بیمه ، حفظ توان مالی بیمه گذار درخصوص اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که جزئی از ثروت ملی محسوب می شوند.
 
24. سرمایه گذار، چگونه می تواند با خیال راحت سرمایه گذاری کند؟
سرمایه گذاری ها در مقابل انواع خطرها از طریق بیمه تضمین می شود و در صورت بروز خسارت ، شرکت بیمه آن را می پردازد.
 
25. آیا قرارداد بیمه و تغییرات آن می تواند شفاهی باشد؟
خیر، بیمه نامه که سند قرارداد بیمه است باید کتبی باشد و هر گونه تغییر در مفاد آن به درخواست کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر با صدور برگه ای به نام الحاقیه صورت می گیرد.
 
26. فرانشیز چیست ؟
درصد یا مبلغی از خسارت است ، و جبران آن بر عهده خود بیمه گذار. وجود بیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گذار شود. بیمه گذار، همان طور که از اموال خود مراقبت می کند باید از اموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب می شود که بیمه گذار درحفظ  و نگهداری موضوع بیمه جدی باشد. فرانشیز موجب حذف خسارت های جزئی می شود که به تبع آن هزینه های اداری و عملیاتی بیمه گر کاهش می یابد. 
 
27. آیا استهلاک ، بیمه شدنی است ؟
استهلاک و کهنگی بر اثر استفاده ، بیمه شدنی نیست و هنگام پرداخت خسارت ، استهلاک کسر می شود. زیرا ریسک بیمه پذیر باید اتفاقی و احتمالی باشد در حالی که استهلاک امری حتمی و اجتناب ناپذیر است .
 
28. برخی از بیمه گذاران ، قرارداد بیمه برای اموال خود را بر اساس ارزش های مندرج در دفاتر مالی خویش تنظیم می نمایند. بیشتر بیمه گذارانی که از میزان خسارت پرداختی رضایت ندارند، از این گروه هستند، علت چیست ؟
بیمه گذار برای دریافت خسارت کامل ، باید اموال خود را به ارزش روز بیمه کند. در صورتی که این دسته از بیمه گذاران ، اموال خود را به ارزش دفتری منهای استهلاک مالی بیمه می کنند که معمولاً کمتر از ارزش واقعی است و طبق ماده 10 قانون بیمه ، خسارت به نسبت ارزش بیمه شده به ارزش واقعی پرداخت می شود.
 
 29. در ایران ، کدامین سازمان یا دستگاه از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان حمایت می کند؟
بیمه مرکزی ایران ، علاوه بر نظارت ، کنترل و هدایت امر بیمه در کشور، وظیفه حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شوندگان را نیز برعهده دارد. 
 
30. اگر شخصی بر اثر تصادف با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه ، مصدوم یا فوت شود یا اینکه راننده بعد از تصادف ، صحنه حادثه را ترک کند، آیا او یا بازماندگانش می توانند هزینه یا غرامتی دریافت کنند؟
بله ، صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی در بیمه مرکزی ایران وجود دارد که وظیفه اش پرداخت غرامت و هزینه به اشخاص ثالثی است که به علت بیمه نبودن وسیله نقلیه یا فرار کردن یا ناشناخته ماندن مسؤول حادثه ، نمی توانند خسارت خود را ازشرکت های بیمه دریافت کنند.  
 
31. مشکل هزینه های جراحی و بستری شدن در بیمارستان را چگونه می توان با بیمه حل کرد؟
هزینه های روز افزون درمانی ، به ویژه هزینه های جراحی و بستری شدن در بیمارستان ، یکی از مشکلات جدی خانواده ها است . این هزینه ها را با پرداخت حق بیمه سرانه معینی می توان بیمه کرد.
 
32. خانه و اثاث آن را در مقابل چه خطرهایی می توان بیمه کرد؟
خانه و اثاث آن را خطرهای مختلفی تهدید می کنند که همه این خطرها قابل بیمه شدن هستند، مانند: آتش سوزی ، انفجار، صاعقه ، سیل ، طوفان ، زلزله ، سرقت ، ترکیدگی لوله آب ، خرابی های ناشی ازبرف و باران ، شکست یا ترکیدگی شیشه و غیره .
 
33. در مقابل ادعای اشخاص ثالث در مواردی مانند ترکیدگی لوله آب ، ریزش سقف همسایه طبقه پایین و ... چگونه می توان آسوده خاطر شد؟
طبق قانون هر کس مال غیر را تلف کند یا سبب تلف مال غیر شود، مسؤول است و باید خسارت آن را جبران نماید. از طریق بیمه مسؤولیت ، خسارت وارده به اشخاص ثالث جبران می شود.
 
34. حادثه چیست و چه خطرهایی در بیمه حوادث بیمه می شوند؟
حادثه عبارت است از واقعه ناگهانی شدید که مستقیم بر اثر یک نیروی خارجی و بدون اراده بیمه شده سبب فوت ، نقص عضو یا صدمه جسمانی وی شود. ترس و وحشت ، صدمه محسوب نمی شود و صدمات عصبی تنها اگر ناشی از آسیب های عضوی باشند، مشمول بیمه می گردند.
 
35. امروزه ، بیش از هر زمان دیگری ، جاده ها پر رفت و آمد شده اند و خطرها هم بیشتر در کمین . چگونه می توان با خاطری آسوده مسافرت کرد؟ 
با خرید بیمه حوادث مسافرت .  

36. بیمه حوادث برچند نوع است ؟
بیمه حوادث انواع مختلفی دارد که برخی از آنها به شرح زیر است : (1) تمام اوقات ; (2) ناشی از کار; (3) زندگی خصوصی ; (4) ورزشی ; (5) رانندگی ; (6) مسافرت با هواپیما; (7) مسافرت با هر نوع وسیله نقلیه ; (8) سرنشینان وسایل نقلیه موتوری زمینی .
 
37. چگونه می توان با بیمه سطح زندگی مردم را بالا برد و معیشت قشرهای آسیب پذیر را که بازوی تولیدی جامعه محسوب می شوند تأمین کرد؟
پیشرفت بیمه ، موجب رفاه و افزایش سطح زندگی مردم می شود. همچنین آینده قشرهای آسیب پذیر را از طریق ارائه تأمین در مقابل انواع حوادث ، از کار افتادگی ، پیری ، هزینه ازدواج ، پرداخت هزینه تحصیلی فرزندان و پرداخت سرمایه بیمه عمر به صورت یکجا یا به شکل مستمری به بیمه شده یا استفاده کنندگان تضمین می کند.
 
38. تأمین آینده فرزندان چگونه میسر است ؟
انسان همیشه در اندیشه تأمین معیشت خانواده خویش پس از مرگ است . کسانی که برای بازماندگان خود، اندوخته ای دارند، با خاطری آسوده زندگی می کنند اما آن ها که ثروتی ندارند نگران آینده فرزندان خود هستند. بیمه عمر و حوادث ، راه حل رفع این نگرانی است . با پرداخت حق بیمه معینی که تنها درصدی از درآمد انسان را تشکیل می دهد، می توان آینده خانواده را تأمین کرد. استفاده کنندگانی که نام آنها را بیمه گذار اعلام کرده ، بی درنگ می توانند بعد از فوت بیمه شده ، بی آنکه نیاز به انحصار وراثت باشد، سهم خود را از شرکت بیمه دریافت دارند. زیرا سرمایه بیمه عمر، ماترک محسوب نمی شود و مالیات بر ارث نیز بدان تعلق نمی گیرد.
 
39. تفاوت پس انداز نمودن وجوه اندک در بانک با خرید بیمه عمر و حوادث چیست ؟
بر اساس نظام بانکداری اسلامی به پس اندازهای مردم نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق می گیرد، در حالی که در بیمه های حوادث و عمر، افزون بر اینکه بخش عمده ای از حق بیمه برای بیمه گذار پس انداز می شود، در صورت وقوع حادثه ، حیات یا فوت بیمه شده (هرکدام که بیمه شده باشد) کل سرمایه بیمه نامه به خود بیمه گذار یا استفاده کنندگان پرداخت می شود. این سرمایه در برخی موارد، چندین برابر حق بیمه های پرداختی است و علاوه بر آن ، بیمه گذار می تواند از مزایای دیگری نظیر دریافت وام هم بهره مند شود.
 
 40. بیمه عمر چیست و انواع آن کدام است ؟
بیمه عمر از رشته های مهم بیمه های اشخاص است . در قرارداد بیمه عمر، شرکت بیمه در ازای دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او، در زمان معینی سرمایه بیمه شده را به طور یکجا یا به صورت مستمری به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. انواع بیمه های عمر هم عبارتند از: (1) بیمه های عمر در صورت حیات بیمه شده به اشکال مختلف ; (2) بیمه های عمر در صورت فوت بیمه شده به صور مختلف ; (3) بیمه های مختلطعمر که سرمایه بیمه شده ، در صورت حیات یا فوت به هر حال پرداخت می شود.  
 
 41. یکی از مشکلات دریافت وام و اعتبار از مؤسسه های مالی ، علاوه بر در رهن گذاشتن اموال ، معرفی ضامن معتبر است . پیدا کردن ضامن ، گاهی امکان پذیر نیست . بیمه در این گونه موارد چه نقشی می تواند ایفا کند؟
در بیمه های اعتباری و بیمه های تضمینی ، بیمه گر نقش ضامن را ایفا می کند.
 
 42. بیمه عمر مانده بدهکار چیست ؟
سازمان ها و بانک ها در مقابل پرداخت وام خرید و احداث مسکن اموالی را به رهن یا وثیقه می گیرند لیکن در صورت فوت وام گیرنده ممکن است ، بازماندگان وی از پرداخت وام ، عا