in out refresh
print version

بیمه‌های باربری

بیمه‌های باربری
بیمه باربری (Cargo Insurance)
بیمه باربری رشته ای از بیمه اموال است که کالا را در مقابل خطرات حمل از طریق دریا، زمین یا هوا، از مبدا تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار داده و پشتوانه ای قوی در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای واردکنندگان و صادر کنندگان کالا، صاحبان کالا و بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی و بازرگانی می باشد. بیمه نامه های باربری براساس مبدا و مقصد حمل کالا به بیمه نامه های باربری داخلی معمولاً خطرات ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه (تصادف، تصادم، واژگون و پرت شدن وسیله نقلیه) تحت پوشش می باشد لیکن خطرات دیگری از قبیل پرت شدن کالا از روی وسیله حمل، خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه به علت افتادن کالا، دزدی توام کالا و وسیله حمل بنا به درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی به پوشش های اصلی اضافه خواهد شد. در بیمه نامه های وارداتی و صادراتی کاملترین پوشش بیمه ای تحت شرایط A  (تمام خطر) ارایه می گردد این در حالی است که در بیمه نامه های با شرایط  C ,B و توتال لاس به ترتیب دارای پوشش های محدودتری می باشند.
جهت اطلاع برای خرید بیمه نامه مناسب، انواع خطرات تحت پوشش و استثنائات مربوط به هر یک از شرایط A, B, C به تفکیک در جداول ذیل  مشخص شده است.

بیمه های باربری را با توجه به مبداء و مقصد حمل می توان به سه نوع تقسیم کرد:
وارداتی                   
صادراتی
داخلی  
                                    
طبقه بندی بیمه های باربری براساس انواع خطرات مورد تامین طبق شرایط بیمه حمل و نقل انستیتو بیمه گران لندن انجام می پذیرد که در اکثر کشورهای جهان مورد عمل می باشد. بر این اساس بیمه نامه های باربری به سه نوع تقسیم می گردد:
A
B
C

خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری بر اساس جدول ذیل می باشد:
ردیف
خطرات بیمه شده مندرج در شرایط
C
B
A
1
آتش سوزی و انفجار
*
*
*
2
به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخور با کف دریا، غرق شدن و واژگون شدن (کشتی شناور)
*
*
*
3
واژگون شدن یا از راه یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
*
*
*
4
تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیرازآب
*
*
*
5
تخلیه کالا در بندر اضطراری
*
*
*
6
تفدیه کالا در جریان زیان همگانی
*
*
*
7
به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
*
*
*
8
زلزله، آتشفشان یا صاعقه

*
*
9
به دریا افتادن کالا از روی عرشه

*
*
10
ورود آب دریا، دریاچه، رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار

*
*
11
تلف کلی هربسته درکشتی یاشناور و یا تلف کلی هربسته به علت افتادن درهنگام بارگیری یا تخلیه کشتی شناور و یا شناور
*
*
*
12
طوفان، سیل


*
13
دزدی، دله دزدی، دزدی دریایی

*
*
14
عدم تحویل یک یا چند بسته کامل تجاری
*
*
*
15
آسیب یا تخریب عمدی مورد بیمه که توام با سوء نیت است از طرف هرکس


*
16
خسارت های ناشی از باران، آفتاب و دم


*
17
ساییدگی، زنگ زدگی، نشست، کسری، لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی ضربه دیدگی


*
18
خسارت های ناشی از چنگک، ریزش، پارگی، کالای مجاور و شکست، روغن زدگی و آبدید گی

*
*
19
خسارت ناشی از کرم زدگی، موش خوردگی، آفت زدگی


*
 
توضیح: در شرایط B، معادل 3 درصد ارزش هر بسته خسارت دیده به عنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد.

استثنائات مندرج در شرایط بیمه باربری به شرح جدول ذیل می باشد:
ردیف
استثنائات مندرج در شرایط
C
B
A
1
اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته ای
*
*
*
2
عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط مقامات کشور وارد کننده کالا
*
*
*
3
سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد
*
*
*
4
نشست و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی  و پوسیدگی
*
*
*
5
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نا مناسب بودن بسته بندی و یا آماده سازی مودرد بیمه
*
*
*
6
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
*
*
*
7
تلف، آسیب یا هزینه ای که علت اساسی آن تاخیر است حتی اگر تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد.
*
*
*
8
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مدیران، مالکان، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها
*
*
*
9
آسیب یا تخریب جزیی و کلی کالای مورد بیمه با سوء نیت از طرف هر کس
*
*

10
تلف یا آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هرنوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی شکست هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو کار می کند.
*
*
*
11
عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی یا نامناسب بودن کشتی، کرجی یا هر وسیله ای که برای حمل استفاده می کنند.
*
*
*
12
توضیح: خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم، جزء استثنائات بیمه نامه می باشد و در صورتی که توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد این خطرات می تواند تحت پوشش قرار گیرد.
*
*
*

 
خسارت در بیمه های باربری
همانگونه که قبلاً توضیح داده شد با توجه به نوع پوشش تهیه شده برای یک محموله میزان تعهدات بیمه گر نیز متفاوت خواهد بود.به طور مثال چنانچه کالایی تحت شرایطC  بیمه شده باشد تعهد بیمه گر برای جبران خسارت در مقایسه با شرایط A وB  دامنه محدودتری دارد. لذا بیمه گذار بایستی به هنگام خرید بیمه نامه باربری حساسیت کالا به خطرات مختلف را در نظر بگیرد. صرف نظر از نوع پوشش بیمه ای، بیمه گذار بایستی در اسرع وقت پس از اطلاع از وقوع خسارت، مراتب را به بیمه گر منعکس نماید و در عین حال نکات مهم و خاصی را مد نظر قرار دهد که اهم آنها عبارتند از :
 
* اقدام برای جلوگیری از گسترش خسارت و نجات محموله؛
* تهیه اسناد لازم که بیانگر وقوع و چگونگی خسارت است همچون گزارش پلیس و صورت مجلس گمرکی؛
* اخذ تاییدیه از شرکت حمل و نقل راجع به جزئیات کمی و کیفی خسارت و یا کسر و عدم تحویل تمام یا بخشی از کالا؛
* ادعای غرامت علیه اشخاص ثالثی که مسبب بروز خسارت بوده اند.