in out refresh
print version

بیمه‌های آتش‌سوزی

بیمه‌های آتش‌سوزی
بیمه آتش سوزی (Fire Insurance)
روزانه دهها مورد منازل مسکونی، اماکن تجاری، صنعتی و انبارها دچار حریق شده و متحمل خسارات مالی فراوانی می گردند، ما بر این باور نیستیم که ابتیاع بیمه آتش سوزی از بروز خسارات ناشی از آتش سوزی جلوگیری می کند، اما معتقدیم که این بیمه نامه میتواند با جبران زیانهای احتمالی ، بیمه گذار را از نظر اقتصادی حمایت کرده و وی را به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه برساند.     
بیمه آتش سوزی پوششی است که خسارات و زیان های ناشی از وقوع آتش سوزی که به اموال مورد بیمه وارد می شود را بر اساس شرایط مندرج در بیمه نامه جبران می کند.
 
عوامل موثر در آتش سوزی                                                                                                                 
برای بروز آتش سوزی وجود سه عامل سوخت، حرارت و اکسیژن الزامی است (که به مثلث آتش معروف می باشند) و چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود آتش سوزی خود به خود از بین می رود.  
                                         
                                                            
بیمه آتش سوزی چیست؟
پوششی است برای جبران خسارتهای وارده به اموال و دارائیهای منقول و غیر منقول متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف قانونی وی از قبیل: ساختمان و اثاثیه منزل مسکونی و واحدهای اداری، تجاری، صنعتی، تاسیسات، ماشین آلات، محتویات انبارها و ...، ناشی ازآتش سوزی یا خطرات دیگری که در بیمه نامه تحت عنوان پوشش های تبعی مورد توافق قرار می گیرد.

بر اساس واحدهای تحت پوشش سه نوع بیمه نامه آتش سوزی وجود دارد:
بیمه آتش سوزی صنعتی؛
بیمه آتش سوزی مسکونی و تجاری؛
بیمه آتش سوزی غیرصنعتی و انبارها؛


در بیمه آتش سوزی دو دسته خطرات اصلی و تبعی مندرج در ذیل تحت پوشش قرار می گیرند:
 
خسارات و پوشش های اصلی قابل تامین در بیمه نامه آتش سوزی:
* خسارات مستقیم ناشی از آتش، صاعقه، انفجار؛
* خسارات و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد؛
* خسارت و هزینه ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه به منظور نجات آن از خطرات بیمه شده.
 
خطرات اضافی قابل پوشش در بیمه نامه آتش سوزی:
بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، علاوه بر خطر آتش سوزی، انفجار و صاعقه، خطرات ذیل را نیز به تبع آن بیمه نماید:
زلزله، سیل، طوفان، گردباد، تندباد، سقوط هواپیما، شکست شیشه، ترکیدگی لوله آب و ضایعات ناشی از برف و باران، دزدی با شکست حرز، هزینه پاکسازی، ظروف تحت فشار صنعتی، رانش زمین.

یادآوری مهم
بیمه گذار می بایست اموال و دارایی های خود را مطابق ارزش واقعی آن نزد بیمه گر، بیمه نماید. لذا در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی آن بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است به قیمت واقعی مال، مسئول جبران خسارت خواهد بود. (ماده 10 قانون بیمه)

بیمه نامه های آتش سوزی با شرایط خاص
 
بیمه نامه اظهارنامه ای (شناور)
این بیمه نامه برای موجودی انبارها و با توجه به نوسان موجودی ها و همچنین پرداخت حق بیمه متناسب با میزان موجودی ها صادر می گردد. بر اساس این بیمه نامه بیمه گذار موظف است در پایان هر ماه لغایت پانزدهم ماه بعد حداکثر موجودی مورد بیمه را طبق اسناد و دفاتر خود کتباً به بیمه گر اظهار نماید. در صورت وقوع خسارت احتمالی، حداکثر تعهد بیمه گر در این بیمه نامه همان مبلغ بیمه شده در بیمه نامه و یا الحاقیه های مربوطه می باشد.

بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی
تورم و افزایش قیمت ها و ادامه روند افزایش دائمی آنها موجب شده است که قیمت ساختمان ها و ماشین آلات واحدهای صنعتی نیز به طور مرتب افزایش یابد. لذا بیمه گذارانی که ساختمان و ماشین آلات آنها در اثر آتش سوزی از بین می رود قادر نیستند از محل خساراتی که از شرکت بیمه خود دریافت می کنند، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین سازند. لذا شرکت بیمه البرز با ارایه بیمه نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی به بیمه گذاران، در صورتی که ساختمان و ماشین آلات آنها در اثر آتش سوزی و یا سایر خطرات تحت پوشش بیمه نامه از بین برود، خسارت ماشین آلات را به قیمت جایگزینی و خسارت ساختمان را به قیمت بازسازی پرداخت می نماید.
توضیح اینکه جبران هزینه های بازسازی و یا جایگزینی و یا تعمیر وتعویض قسمت های آسیب دیده اموال بیمه شده بر مبنای بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی مشروط است به اینکه:
1- مبلغ بیمه شده از ارزش اموال نو بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه کمتر نباشد البته در این نوع بیمه نامه ها نیز حداکثر تعهد بیمه گر مبلغ بیمه شده خواهد بود.
2- کمتر از 5 سال از عمر مورد بیمه گذشته باشد
 
بیمه نامه جامع خانوار
در این بیمه نامه ساختمان، تاسیسات و لوازم منزل در مقابل خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه، زلزله و سرقت تحت پوشش قرار می گیرد و همچنین مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل خسارت های وارد شده به اشخاص که در اثر حادثه مشمول بیمه اتفاق افتد تحت پوشش قرار دارد. علاوه بر آن غرامت فوت بیمه گذار و اعضای خانواده مقیم در محل مورد بیمه برای هریک و هزینه پزشکی آنها که براثر حادثه ایجاد می شود دارای پوشش بیمه ای می باشد. ضمناً در این بیمه نامه هزینه اسکان موقت ساختمان در صورت بروز خسارت های کلی قابل تامین می باشد.
 

لطفاً اموال وداراییهای خود را مطابق ارزش واقعی بیمه نمایید، در غیر اینصورت طبق ماده 10 قانون بیمه خسارت واده به مورد بیمه به تناسب مبلغی که بیمه شده با قیمت واقعی مال محاسبه و پرداخت خواهد شد.