in out refresh
print version

بیمه‌های اشخاص

بیمه‌های اشخاص
بیمه های اشخاص
احتمال بروز بیماری در سنین کودکی، جوانی، میانسالی و یا پیری برای همگان متصور است و دغدغه بیماری همواره همراه افراد می باشد، اما پرداخت هزینه های درمانی، بستری و جراحی اغلب سنگین و از توان مالی خانواده ها خارج بوده و بروز چنین مواردی تعادل اقتصادی خانواده را بر هم می زند. از سویی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه پیشرفت علوم و فن آوری های جدید به کارگیری ابزار و وسایل متنوعی را به همراه دارد که استفاده از این وسایل و امکانات از طرفی موجب رفاه و آسایش افراد جامعه شده و از سوی دیگرخطرات و حوادث اجتناب ناپذیری را به همراه دارد که دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد به نحوی که جبران آثار زیان بار آن گاهی از حد تحمل و توان فرد خارج بوده به از هم پاشیدن شیرازه زندگی آنها منتهی می گردد. نگاهی مختصر به آمار این گونه حوادث اهمیت بیمه های اشخاص و پوشش های آن را برای دارندگان این بیمه نامه مشخص می کند. بیمه های اشخاص به سه شاخه اصلی: بیمه های درمان، عمر و حوادث تقسیم می شود که انواع مختلف پوشش های آن حامی افراد است و با برخورداری از تامین های مناسب آن می توان به پشتوانه قوی مالی دست یافت تا در صورت از دست دادن سرپرست خانواده و یا نقص عضو و یا از کارافتادگی او به علت حادثه و یا بیماری و ایجاد هزینه های سرسام آور پزشکی به هنگام بستری شدن در بیمارستان و عواملی از این قبیل با جایگزین نمودن یکی از پوشش های بیمه ای فوق فرد و خانواده او را مورد حمایت قرار داد. بنابراین بیمه اشخاص تکیه مناسبی است که در زمان های خاص به کمک افراد آمده است و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان می دهد و امنیت خاطر  آنان را فراهم می سازد.