خدمات سمت راست

مرکز پشتیبانی بیمه خودرو
مرکز پشتیبانی بیمه خودرو

<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; text-indent: 13.85pt; line-height: normal;"> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">كليه بيمه&zwnj;گذاران محترم مي توانند ضمن تماس با مركز پشتيباني بيمه خودرو شركت كارگزاري توسعه فرهنگ بيمه نسبت به صدور بيمه&zwnj;نامه شخص ثالث و يا بدنه خويش اقدام و بيمه&zwnj;نامه مربوطه را در محل مورد نظر خويش دريافت نمايند.</span></span></span><span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; text-indent: 13.85pt; line-height: normal;"> <span lang="FA" style="font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px; text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">تلفن مركز پشتيباني بيمه خودرو</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 13.85pt; line-height: normal; text-align: center;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">54537100 (021)</span></b></span></span><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 13.85pt; line-height: normal; text-align: center;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style="text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">0719570&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">(</span></b><b style="text-indent: 18.4667px;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">0930</span></b><b style="text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">)</span></b></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 13.85pt; line-height: normal; text-align: center;"> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style="text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">0719571&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">(</span></b><b style="text-indent: 18.4667px;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">0930</span></b><b style="text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">)</span></b></span></span></p> <div> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><b style="text-indent: 13.85pt;"><span lang="FA" style="color: navy; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;"><br /> </span></b></span></span></div>