in out refresh
print version

بیمه امید

بیمه امید
بیمه امید پشتوانه مناطق آزاد
اگر چه انسان امروزی از رفاه و امکانات بسیار بیشتری نسبت به گذشتگان خود بهره مند است لیکن در عین حال مخاطرات و تهدیدهای بیشتری او را احاطه کرده است لذا در دهه های اخیر انواع قراردادهای بیمه در زمینه های گوناگون بیش از هر زمان دیگری موجبات تامین آینده و آسایش خاطر انسان را فراهم نموده است.
(برگرفته از سایت بیمه امید)